Gospodarka odpadami

    Spółka z o.o. "BESKID" - zakład gospodarki odpadami komunalnymi - działa na podstawie umowy z dnia 27.05.1994r. oraz wpisu do rejestru gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku Białej. Spółka z o.o. "BESKID" została utworzona w wyniku porozumienia 18-tu gmin Żywiecczyzny w celu rozwiązania problemów gospodarki odpadami komunalnymi na ich terenie. Spółka w latach 1995 - 1997 wybudowała zakład utylizacji w Żywcu przy ul. Kabaty, składający się z sortowni odpadów komunalnych, składowiska i kompostowni, wykorzystując tanie źródła finansowania - dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.

    Od stycznia 1995r. gminy Spółki rozpoczęły realizację przyjętego programu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, tj.:

 • selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
 • selektywną zbiórkę odpadów surowcowych „u źródeł” ich powstawania,
 • zbiórkę odpadów kuchennych w systemie pojemników Schefera,
 • zbiórkę odpadów niebezpiecznych: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterie, lekarstwa, akumulatory itp.
 • usuwanie odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia,
 • usuwanie eternitu pochodzącego z budynków mieszkalnych.

    Udziałowcami Spółki "BESKID" są: miasto Żywiec, które obejmuje 51% udziałów, ponieważ zapewniło miejsce na budowę zakładu utylizacji na swoim terenie, oraz gminy Łodygowice, Lipowa, Jeleśnia, Rajcza, Szczyrk, Czernichów, Ślemień, Świnna, Łękawica, Gilowice, Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Koszarawa, Ujsoły oraz Wilkowice i Buczkowice, obejmujące 29% udziałów proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (20%).

    18 gmin należących do Spółki "BESKID" to prawie 1/3 powierzchni województwa bielskiego (1130km2), zamieszkała przez 175 000 osób. 31% tej powierzchni (35 tys. ha) to obszar Żywieckiego Parku Krajobrazowego (gminy Jeleśnia, Świnna, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza). Centralną część rejonu zajmuje zbiornik retencyjny - Jezioro Żywieckie.

Sortownia odpadów komunalnych

 1. Sortownia z instalacjami do sortownia odpadów.
 2. Linia do sortowania szkła.
 3. Boksy magazynowe.
 4. Wiata magazynowa surowców wtórnych
 5. Magazyny na odpady niebezpieczne. 

  

Składowisko odpadów komunalnych

a.  Kwatera I:

 1. powierzchnia 23 730 m2
 2. pojemność geometryczna 188 650 m3
 3. chłonność 660 275 m3
 4. kwatera w trakcie rekultywacji

b.  Kwatera II:

 1. powierzchnia 15 040 m2
 2. pojemność geometryczna 118 733 m3
 3. chłonność 415 565 m3
 4. czas eksploatacji 8 lat
c.  Obiekty technologiczne składowiska: 
 1. Uszczelnienie dna i skarp - uszczelnienie dwuwarstwowe z folii HDPE grubość 2 mm.
 2. Drenaże:
 • drenaż kontrolny
 • drenaż główny czaszy składowiska
 1. Studzienki odgazowujące.
 2. Składowisko materiału okrywkowego.
 3. Portiernia.
 4. Brodzik dezynfekcyjny.
 5. Waga samochodowa.
 6. Kompaktor.
 7. Ogrodzenie i strefa zieleni izolacyjnej.
 8. Sieć monitoringu lokalnego - 4 piezometry o łącznej głębokości 80 mb.
Kompostownia odpadów organicznych 
Obiekty technologiczne kompostowni:
 1. Budynek kompostowni z bioreaktorem typ HERHOF wraz z urządzeniami technologicznymi i zapleczem.
 2. Wiata ze stanowiskami:
 • magazynowania wsadu,
 • składowania materiału strukturalnego, 
 • dojrzewania kompostu. 
 1. Plac magazynowania kompostu.
 2. Kanalizacja deszczowa i sanitarna.
 3. Wyposażenie technologiczne: ładowarka, rozdrabniarka i sito.
Parametry technologiczne procesu kompostowania w bioreaktorze Herhof:
 • stosunek węgla do azotu (C/N) (25 ÷ 35) : 1 
 • porowatość kompostowanego materiału 25 – 35% 
 • zawartość wody w kompostowanym materiale 55-65% 
 • ciężar nasypowy wsadu 450 ÷ 650 kg/m3 
 • straty technologiczne masy wsadu 30 – 40% 
 • ciężar nasypowy kompostu 450 ÷ 550 kg/m3 
 • czas kompostowania w bioreaktorze 7 –11 dni. 
Parametry techniczne bioreaktora HERHOF:
 • wydajność 1500-2000 t / rok 
 • waga masy kompostowanej (wsadu do bioreaktora) max. 35t. 
 • czas pracy bioreaktora 50 tygodni / rok (50 wsadów) 
 • pojemność bioreaktora 60 m3
Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów
 
  Pierwsze próby segregacji odpadów komunalnych podjęto na terenie miasta Żywca w 1992r. poprzez zorganizowanie odbioru surowców wtórnych w systemie kontenerowym i specjalistycznych pojemnikach PA 1100. Zbiórkę prowadzono w kilkunastu kontenerach KP7 o poj. 7m3 podzielonych na trzy komory z przeznaczeniem na różne surowce oraz 300 szt. Pojemników PA 1100. Cechą charakterystyczną ww.  pojemników jest ich oznakowanie – odpowiednio dobrana kolorystyka, napisy i kształt otworów wrzutowych. Kontenery i pojemniki rozstawiono w ciągach handlowych i osiedlach mieszkaniowych budownictwa jedno i wielorodzinnego, przy zachowaniu zasady, że jeden zestaw przypada na ok. 500 mieszkańców.

  Pomimo regularnego wywozu odpadów balastowych z pojemników na nieczystości komunalne przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu, stopień czystości surowców wtórnych wybieranych z pojemników na segregację nie przekraczał 30%. Tak słabe wyniki można tłumaczyć małą świadomością mieszkańców oraz brakiem bezpośrednich motywacji finansowych.

  Doświadczenia omawianego okresu próbnego segregacji odpadów komunalnych w znacznym stopniu wpłynęły na decyzję o umieszczeniu we wspólnym programie gospodarki odpadami komunalnymi – przyjętym przez gminy Spółki „BESKID” – segregacji odpadów komunalnych „u źródeł” ich powstawania. Surowce wtórne miały być segregowane przez mieszkańców i gromadzone w workach kolorowych z LDPE, odpady organiczne w brązowych pojemnikach kompostowych a odpady nieużyteczne w pojemnikach na balast (w gminach wiejskich przejściowo w czarnych workach).

  Pierwszą gminą (należącą do Spółki BESKID), która wprowadziła system segregacji była gmina Żywiec. Zestawy wieszakowo – workowe (o wartości jednostkowej ok. 10 zł) sfinansowane przez Urząd Miasta, rozdano za darmo właścicielom posesji oraz umieszczono w blokach mieszkaniowych na klatkach schodowych. Worki foliowe (podobnie jak wcześniej pojemniki) są odpowiednio oznakowane kolorystycznie i nadrukowane instrukcją segregowania:

 

biały

szkło białe

zielony

szkło kolorowe

niebieski

makulatura i szmaty

czerwony

puszki, drobny złom

żółty

tworzywa sztuczne

 
  

  Ilość stanowisk z pojemnikami i kontenerami na surowce wtórne zmniejszono, a w dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej zlikwidowano całkowicie. Zestaw wieszakowo - workowy wręczano tylko tym mieszkańcom, którzy mieli zawartą umowę na wywóz odpadów. Mieszkańcy zawierający nowe umowy otrzymywali pojemniki na balast w formie leasingu. Akcja ta spowodowała zdecydowany wzrost zawieranych umów na wywóz odpadów z posesji; z 750 na końcu 1993r. do 4440 obecnie, co stanowi prawie 90% nieruchomości. Odpady balastowe gromadzone są w pojemnikach SM 110, kontenerach PA 1100 i KP 7, a wywożone kubłówkami lub hakowcami.

  Zestawy wieszakowo - workowe rozdano w grudniu 1994r., a w lutym 1995r. rozpoczęliśmy ich zbiórkę. Wywóz kolorowych worków z surowcami odbywa się samochodami ciężarowymi, skrzyniowymi lub w kontenerach KP 7 otwartych. W ramach rozpropagowania idei segregacji odpadów "u źródeł" ich powstawania ustalono dla wspólnego programu gospodarki odpadami, 2-letni okres promocyjny: koszty wywozu i wymiany worków na surowce wtórne pokrywa Urząd Miejski w Żywcu. Mieszkańcy płacą tylko za wywóz i składowanie odpadów balastowych. Obecnie dalej stosowana jest promocja za segregację odpadów.


    Kolejnym etapem realizacji założeń systemu selektywnej zbiórki jest wprowadzenie go w pozostałych gminach Spółki. Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów "u źródeł" ich powstawania w gminach wiejskich napotyka na większy opór ze strony mieszkańców, którzy do tej pory pozbywali się swoich odpadów na koszt Urzędów Gmin, wysypując je do kontenerów KP-7 rozstawionych z różną gęstością. Wprowadzenie stanowisk wieszakowo - workowych na gminy wiejskie rozpoczęto w lutym 1996 roku, dlatego efekty zbiórki surowców są skromniejsze niż w Żywcu. Zgodnie z założeniami, posesje w gminach wiejskich wyposażone są również w stanowiska workowo - wieszakowe. Oprócz ww. worków zastosowano dodatkowo worek w kolorze czarnym dla gromadzenia odpadów balastowych (nieużytecznych). W gminach zrezygnowano z systematycznej zbiórki makulatury, wprowadzając akcyjną jej zbiórkę.

 
W gminach przy wprowadzaniu systemu selektywnej zbiórki wprowadzono różne sposoby odpłatności:
 • ilościowy z promocją (na wzór Żywca)
 • ryczałtowy z upustem za segregację
Worki z surowcami wtórnymi z bliżej położonych gmin przywożone są wprost do zakładu Spółki "BESKID". Z gmin dalej położonych worki zwożone są na stacje przeładunkowe. Stacje przeładunkowe to zorganizowane miejsca gromadzenia odpadów składające się z kontenerów KP 7 odpowiednio pomalowanych i oznakowanych. Ilość tych stacji zależy od struktury zabudowy. Obecnie działają   stacje - w Milówce, i w Jeleśni. Ze stacji przeładunkowych wypełnione kontenery  z poszczególnymi surowcami przewożone są na zakład utylizacji Spółki "BESKID".
  W lipcu 1997 roku rozpoczęto na terenie Żywca wprowadzać stopniowo selektywną zbiórkę bioodpadu systemem specjalistycznych pojemników Schäfera. Zbiórkę wprowadzono najpierw na osiedlach budynków jednorodzinnych, targowiskach i hurtowniach warzywniczych, a od kwietnia ub. r. na osiedlach bloków mieszkalnych wielorodzinnych.
 
W ramach wspólnego programu prowadzona jest również zbiórka odpadów szkodliwych i uciążliwych dla środowiska:
 • odpady azbestowe
 • zbiórka zużytych baterii- zajmują się szkoły średnie, podstawowe i przedszkola,
 • przeterminowane lekarstwa - zbierają apteki, ośrodki zdrowia i przychodnie lekarskie.

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

OK, zamknij